Теппеев А. М. И я жил на этой земле…

В настоящем сборнике А. Теппеев предстает в новой ипостаси, как мастер поэтического слова со своим неповторимым голосом и глубоким проникновением в тайны человеческой души.

НЕКДИ?

Жарлы халкъым, сен къыйын сагъатда

Тилинги, бирлигинги жоймагъан,

Терслик киши жеринде жилятхан

Чакда да ёз жырынгы къоймагъан, –

 

Энди алтыннга, кюмюшге ишлеп,

Узакъда кёп къонакъбайла тута,

Ана тилибизни сакълайыкъ деп,

Башха тилде сёлешесе уста.

 

*   *   *

Адамны игисин-аманын

Бетине тюз айтхан – кертилик,

Тюз чегип атламын, къарамын,

Жашаудан юлгю да келтирип.

 

Не медет, жокъ аллай кишилик,

Кёзбауну сайлайбыз кертиден.

Салабыз биз аны, биширип,

Хант кибик, ашлаугъа хар кюнден.

 

*   *   *

Къызны – къыркъ жаны, бели – къылыч,

Дейди сур ана, къызын къаты

Юйрете, этмейин жангылыч, –

Эртте турады къыз, кеч жатып.

 

Сур ана келликни биледи,

Къызны эр юйюнде жашауун!

Аллай келиннге термиледи

Иги жаш ёсдюрген хар таулу.

Поделиться: