Бабаев И. Х. Избранное: Стихотворения и поэмы

Бабаев И. Х. Избранное: Стихотворения и поэмы. – Нальчик: Эльбрус, 2016. – 480 с. – На балк. яз.
 
Ибрагим Бабаев – выдающийся балкарский поэт, чье оригинальное и самобытное творчество явилось значительным вкладом в развитие современной балкарской литературы и было высоко оценено Кайсыном Кулиевым. В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы из таких сборников поэта, как «Семизвездье», «Колыбель молнии», «Камень родины», «Гнездовье ветров» и др.
Издание, приуроченное к 80-летию со дня рождения поэта, открывается вместо предисловия стихотворением К. Кулиева «Говорю Ибрагиму», которое в полной мере определяет место Ибрагима Бабаева в истории балкарской литературы:
 
ИБРАХИМГЕ АЙТАМА
 
Ибрахим, фахмунга сени
Кёп жылны къууана келдим мен,
Сен айтхан иги таулу сёзню,
Таймай, жюрютеме кёлюмде.
 
Къарындашым, Холамда жаугъан
Жауун кибик, жангыды сёзюнг,
Ол, къыш ата юйюнгде жаннган
Отча, таза болгъанын сезип,
 
Сёзюнге къууандым мен эртте.
Сен, Кязимни осуятына
Керти болуп, ишинги этдинг,
Кесингча жылындынг отуна.
 
Кязимни атангча кёрдюнг сен,
Мен да сени баламча кёрдюм.
Бек къууандым, игилик кёрсенг,
Сен абынсанг, мен да эридим.
 
Сен халкъымы жангы ауазы
Болдунг, къатланмаз жангы ёню.
Къоркъмадым, кетерсе деп озуп,
Фахмунг насыплы этди мени.
 
Халкъым, тилим манга багъалы.
Поэт, мен сени андан сюйдюм,
Китабынгы къолума алып,
Болдум бир терслик этмез сюдюнг.
 
Сени поэзиянг – жеринге,
Халкъынга ахшы жангы саугъа.
Бу сёзлени да жюрегимден
Аны ючюн айтама санга.
 
Чегемде, ата келген тангнга
Къарай, жазама бу назмуну.
Баламча багъалыса манга,
Бу сёзюм да санга аз болур.
 
Алай хурметим тюйюлдю аз –
Поэзиябызны бийикге
Кётюрюрге онг берген ауаз,
Сюйдюм, жетсенг кёп игиликге.
 
Танг атады. Чегемде – жауун.
Ол Холамда да жауа болур.
Жерибиз, тилибиз да – жанынг
Болуп, алагъа къуллана тур.
 
Поэтни иши – бийик, уллу,
Поэт – халкъны къулу, ийнагъы,
Жюрегинде – бар адам улу,
Бере бил анга толу багъа.
 
Поэтни ишин бийиклейин
Тут, намысын тюшюрмей эншге.
Андан сора, санга не дейим? –
Ишинги сана уллу ишге.
 
Мен бюгюн, чыгъа къыйын жолгъа,
Осуятча айтама санга,
Ышанмай кёзбаусуз ажалгъа,
Сёзюмю тийишлиге санап.
 
Поэзиябыз турсун бийик,
Кёп чынгыл башларындан ёте.
Аны санга осуят этдим,
Кязим манга этгени кибик.
 
Къули Къайсын
Поделиться: